Podkarpackie Zamówienia publiczne i ogłoszenia Przetarg nieograniczony na remont instalacji elektrycznej, komputerowej i SAP

Przetarg nieograniczony na remont instalacji elektrycznej, komputerowej i SAP

„Remont instalacji elektrycznej i rozbudowa instalacji komputerowej oraz rozbudowa systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) w budynku Pałacu Sroczyńskich w Jaśle, przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2 obecnej siedzibie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle” – roboty budowlane, zamówienia publiczne powyżej 30 tys. €

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - otwórz
 2. SIWZ - otwórz
 3. Formularz ofertowy (wzór) – załącznik nr 1. - otwórz
 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, w tym dotyczące podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się wykonawca (wzór) – załącznik nr 2 - otwórz
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym dotyczące podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się wykonawca(wzór) – załącznik nr 3 - otwórz
 6. Wykaz wykonanych robót budowlanych (wzór) – załącznik nr 4 - otwórz
 7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia(wzór) – załącznik nr 5 - otwórz
 8. Projekt umowy – załącznik nr 6 - otwórz
 9. projekt budowlano-wykonawczy (przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym komputerowej) – załącznik nr 7 - otwórz (zał. nr 7 cz. 2a, zał. nr 7 cz. 2b, zał. nr 7 cz. 2c, zał. nr 7 cz. 2d
 10. projekt budowlano-wykonawczy (rozbudowa instalacji SAP) – załącznik nr 8 - otwórz (zał. nr 8 cz. 2a, zał. nr 8 cz. 2b)
 11. specyfikacja techniczna (rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej) – załącznik nr 9 - otwórz
 12. specyfikacja techniczna (rozbudowa wewnętrznej instalacji komputerowe) – załącznik nr 10 - otwórz
 13. specyfikacja techniczna (rozbudowa elektrycznej instalacji SAP) – załącznik nr 11 - otwórz
 14. przedmiar robót – załącznik nr 12 - otwórz
 15. Zobowiązanie innego podmiotu - załącznik nr 13 - otwórz
 16. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(wzór) – załącznik nr 14 - otwórz
 17. Karta gwarancyjna - załącznik nr 15 - otwórz
 
Powiaty