Podkarpackie Majątek

Majątek jednostki

Medyczno Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle nie ma majątku własnego - jest samorządową jednostką oświatową Województwa Podkarpackiego

Wartość majątku ogółem według stanu na 31 grudnia 2017 roku: 2.529.171,70 zł

  1. Budynek zabytkowy – XVIII w. pałac, położony w Jaśle przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2:  995.756,74 zł
  2. Grunty – działka nr 9/3 położona w Jaśle Obręb 3 Błonie o powierzchni 1.4672 ha: 191.932,75 zł
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 419.854,71 zł
  4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: 5.472,00 zł
  5. Urządzenia techniczne: 30.231,38 zł
  6. Pozostałe środki trwałe: 807.482,43 zł (wyposażenie pracowni dydaktycznych i pozostałych pomieszczeń)
  7. Zbiory biblioteczne 62.480,39 zł
  8. Wartości niematerialne i prawne 15.961,30 zł

Poprawiony (wtorek, 18 grudnia 2018 16:13)

 
Powiaty